ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD, POLICY-FÖRKLARING

Arbetarskyddslagen från 1974, ålägger arbetsgivare såväl som anställda lagstadgade åtaganden. För att kunna leva upp till dessa åtaganden har ett administreringssystem för hälsa och säkerhet organiserats tillsammans med Essentra plc. vilket främjar fortlöpande förbättringar av hälsa och säkerhet, riskreducering och kontroll. Det är företagets policy att säkerställa att detta administreringssystem och ansvaret för hälsa och säkerhet tilldelas medarbetare, samt accepteras och uppfylls på alla nivåer i företaget.

Företaget säkerställer att alla praktiska steg tas för att skydda hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda, besökare och leverantörer i alla anläggningar och verksamheter under företagets kontroll.

Företaget tillser att anställda ges den information, utbildning och handledning som är nödvändig för att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för all personal.

Det är varje anställds plikt att vidta rimliga åtgärder för sin egen hälsa och säkerhet och för andra som kan påverkas av deras handlingar eller underlåtanden.

Det är viktigt att alla inom företaget bidrar till att göra arbetsområden och arbetssätt så säkra som möjligt och där så är nödvändigt, samarbeta med företaget för att göra det möjligt att uppfylla aktuella och gällande rättsliga skyldigheter.

Företaget åtar sig att samråda med anställda angående hälso-, säkerhets- och välbefinnandefrågor och att genom att stödja anställdas engagemang aktivt stimulera de anställda från samtliga områden inom företaget att etablera säkerhetskommittéer och delta i regelbundna säkerhetsgenomgångar. Detta ska uppmuntras i alla anläggningar och verksamheter under företagets kontroll.

Företaget ska tillhandahålla information för anställda och aktieägare angående anställdas hälsa och säkerhet och denna information ska regelbundet ses över och diskuteras på alla nivåer i företaget.

Policy-förklaringen, organisationen och alla arrangemang ska från tid till annan ses över och vid behov uppdateras. VD är ytterst ansvarig för att säkerställa att denna policy upprättas, införs och ses över inom Moss-företagen.

Essentra Components -

ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD, POLICY-FÖRKLARING

Arbetarskyddslagen från 1974, ålägger arbetsgivare såväl som anställda lagstadgade åtaganden. För att kunna leva upp till dessa åtaganden har ett administreringssystem för hälsa och säkerhet organiserats tillsammans med Essentra plc. vilket främjar fortlöpande förbättringar av hälsa och säkerhet, riskreducering och kontroll. Det är företagets policy att säkerställa att detta administreringssystem och ansvaret för hälsa och säkerhet tilldelas medarbetare, samt accepteras och uppfylls på alla nivåer i företaget.

Företaget säkerställer att alla praktiska steg tas för att skydda hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda, besökare och leverantörer i alla anläggningar och verksamheter under företagets kontroll.

Företaget tillser att anställda ges den information, utbildning och handledning som är nödvändig för att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för all personal.

Det är varje anställds plikt att vidta rimliga åtgärder för sin egen hälsa och säkerhet och för andra som kan påverkas av deras handlingar eller underlåtanden.

Det är viktigt att alla inom företaget bidrar till att göra arbetsområden och arbetssätt så säkra som möjligt och där så är nödvändigt, samarbeta med företaget för att göra det möjligt att uppfylla aktuella och gällande rättsliga skyldigheter.

Företaget åtar sig att samråda med anställda angående hälso-, säkerhets- och välbefinnandefrågor och att genom att stödja anställdas engagemang aktivt stimulera de anställda från samtliga områden inom företaget att etablera säkerhetskommittéer och delta i regelbundna säkerhetsgenomgångar. Detta ska uppmuntras i alla anläggningar och verksamheter under företagets kontroll.

Företaget ska tillhandahålla information för anställda och aktieägare angående anställdas hälsa och säkerhet och denna information ska regelbundet ses över och diskuteras på alla nivåer i företaget.

Policy-förklaringen, organisationen och alla arrangemang ska från tid till annan ses över och vid behov uppdateras. VD är ytterst ansvarig för att säkerställa att denna policy upprättas, införs och ses över inom Moss-företagen.